หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
ภาษาไทย 2 ครูกัลยาณีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
กระบวนทัศนาสาร
Writeing two
Writeing two
ครุสุภาภรณ์ ภาษาไทยพื้นฐานม.2-2560รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาไทยม.2 ท22101 ครุสุภาภรณ์
ภาษาไทย 6 ม.6 เทอม 2 (ครูนพวรรณ)ข้อมูล
ภาษาไทย 6
ภาษาไทย 5 ม.6 เทอม 1 (ครูนพวรรณ)ข้อมูล
การใช้คำในภาษาไทยวิชา โดยครูวรรณา ปันส่วน สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ห้อง 7,8,9รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ท33305 ปริทัศนาสาร รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ท31201การเขียน1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2560
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2 ห้อง ม.408,412-414 ครูจินตนา โสมาศรี
ภาษาไทยพื้นฐาน ม.1 ครูรัชนีวรรณ ขาวเผือก
ภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 407,410 เเละ 411 ครูนพวรรณ มัยลิขืตมงคลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาไทย6 ครูจิรสุดารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาไทยพื้นฐาน 4 คุณครูชัยยุทธ อนุวรรณ (ม.201 - ม.205)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ภาษาไทยพื้นฐาน 2 ชั้น ม.1 (ครูแสงระวี จันทร์เชื้อแถว)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาไทย 6 เรื่องบทพากย์เอราวัณ ครูวรรณา สำหรับห้อง 305 - 308รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เสริมทักษะทางภาษา