• คำอธิบายรายวิชา

  อ 23102
   ภาษาอังกฤษ                                                                    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2                                   เวลา  60 
  ชั่วโมง  จำนวน  1.5 
  หน่วยกิต

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

  เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำชี้แจง  คำอธิบาย ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง
  ป้ายประกาศต่าง ๆ  การใช้อุปกรณ์ ข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง
  ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพ
  สวัสดิการ การซื้อขาย  ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
  อาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ จับใจความสำคัญ อ่านรายละเอียดสนับสนุนจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
  การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
   เรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ต่าง ๆ
  ในชีวิตประจำวัน

  สถานการณ์ต่าง
  ๆ ในชีวิตประจำวัน ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ
  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ภาษาแสดงความรู้สึก
  ความคิดเห็น ให้เหตุผลประกอบ ใช้ภาษาบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ข่าว
  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม
  เปรียบเทียบ
  อธิบายความเหมือนความแตกต่าง ระหว่าง การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ
  ของเจ้าของภาษาได้ถูกต้อง สามารถบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระอื่น
  เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้
  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ