• ถ้าพูดถึง
  บัญชีนักเรียนหลายๆ คนคงจะนึกถึงความยุ่งยาก ปวดหัวกับตัวเลขการจดจำอะไรที่มากมาย
  การคำนวณที่ไม่สามารถ ผิดพลาดอะไรได้ ใช่ไหมค่ะ
  แต่ถ้าตั้งใจศึกษาและฝึกฝนแล้วก็จะทำให้ เข้าใจ และไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ
  กับการเรียนบัญชี เว็บไซต์นี้
  จึงมีการรวบรวมสาระความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาบัญชี เบื้องต้น ซึ่งมีการอธิบายที่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
  และง่ายต่อการจดจำ รวมทั้งมีรูปแบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ เหมาะสมแก่การศึกษา
  ได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม
   
              นอกจากมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดให้นักเรียน
  และผู้สนใจได้ฝึกฝนเพื่อทดสอบความเข้าใจทั้งก่อนเรียนรู้ และหลังเรียนรู้ด้วย
  ซึ่งสามารถตรวจ คำตอบ และนับคะแนนได้เลยนะค่ะ


 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และความเกี่ยวข้อง ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของการออมเงิน ประโยชน์ของการออมเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การนำหลักการทำบัญชีครัวเรือนมาใช้ในการจัดการรายรับ – รายจ่ายของตนเอง ครอบครัว มีสมุดบันทึกเพื่อลงรายการต่าง ๆ สามารถสรุปรายรับ – รายจ่าย เป็นประจำ หลังจากทำบัญชีครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้ นำบัญชีครัวเรือนมาประยุกต์ใช้กับการจัดทำบัญชีอื่น
 • ความรู้เบื้องต้นการเกษตร การปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ การนำของเหลือใช้มาเป็นประโยชน์
 • ครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคม
 • นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น
  1.ความรู้เกียวกับงานประดิษฐ์
  2.การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
  3.การปฏิบัติงานประดิษฐ์
 • ศึกษาเกี่ยวกับงานบ้านงานประดิษฐ์เพื่อการดำรงชีวิต
  ได้แก่สถาบันครอบครัว และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว
  การจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน  ชุมชน  เสื้อผ้ากับชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า  การประกอบอาหารและการถนอมอาหาร
  พร้อมทั้งการประดิษฐ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย